پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘کاربرد آمار فضایی در برنامه ریزی شهری’

شاخص¬هاي پراکندگي در آمار فضایی _ سعید جوی زاده

photo_۲۰۱۸-۰۱-۱۶_۰۷-۳۹-۴۲

saeed javizadeh 216

شاخص¬هاي مرکزي تمایل داده¬ها به نقطه مرکزي را به خوبي نشان مي¬دهند اما قادر به ارائه اطلاعات کافی از تغییرپذیری، تنوع و چگونگی توزیع مقادیر در اطراف اين نقطه نمي¬باشند. بنابراين در بيشتر موارد آماره¬هاي مزبور جوابگوی نیاز پژوهشگر به شناخت واقعیت¬های طبیعی نيستند و لازم است مشاهدات براساس شدت نوسان حول یک نقطه مرکزي مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد. در نهايت اين¬که بررسي آماره¬هاي پراکندگی در کنار آماره¬هاي مرکزی اطلاعات مناسبی از مجموعه داده¬های آماري را در اختيار قرار مي¬دهد. در مقايسه شاخص¬هاي مرکزي و پراکندگي مي¬توان برای نمونه دمای دو ایستگاه فرضی الف و ب طی 6 ماه سال را به صورت زیر در نظر گرفت:……..

آشنایی با برخی از شاخص¬های آمار توصیفی در آمار کلاسیک _ سعید جوی زاده

photo_۲۰۱۸-۰۱-۱۶_۰۷-۳۹-۴۲

saeed javizadeh 119

به منظور درک بهتر آمار فضایی، لازم است با برخی از مهمترین شاخص­های مرکزی و پراکندگی( میانگین، میانه، واریانس، …) و همچنین نمره استاندارد و همبستگی آشنا گردید………..

آزمون فرض آماری در آمار فضایی _ سعید جوی زاده

photo_۲۰۱۸-۰۱-۱۶_۰۷-۳۹-۴۲

saeed javizadeh 159

اساس آزمون فرضیه بر تشخیص صحت یا عدم صحت یک اظهارنظر یا ادعا پیرامون یکی از ویژگی­های جمعیت مورد مطالعه می­باشد (ویلکاکس[1]، 2005). به عبارت دیگر، مسئله اصلی در آزمون فرضیه، آن است که اظهار نظر بیان شده درباره جمعیت، پذیرفتنی است یا باید رد شود. در واقع در اینجا باید تفاوت میان فرضیه و نظریه نیز روشن شود، هر ادعایی در خصوص یک پدیده که تاکنون خلاف آن اثبات نشده است، را نظریه گویند. بنابراین در مقابل نظریه، بخصوص در علم آمار مفهوم فرضیه مطرح است. هر گونه ادعایی در مورد یک پارامتر در یک جامعه آماری که درستی یا نادرستی آن در ابتدا برای طراح فرضیه روشن نیست، یک فرضیه نامند. به طور مثال، کارشناس اداره بهداشت شهرستان اهواز ادعا می­کند که آب شرب مردم اهواز اسیدی است، که این یک ادعا است و بایستی جهت درستی یا نادرستی آن آزمایش­های انجام گیرد. پس هر ادعایی که در مورد پارامتر یا پارامترهای جامعه بیان می­شود را فرضیه گویند و درستی و نادرستی فرضیه قبل از هر آزمایش قطعی نیست. چون علم آمار با آزمایش­های غیر قطعی سر و کار دارد، پس همواره آزمون فرضیه­ها با یک مقدار خطا همراه هستند………. [1] Wilcox

میانگین وزنی در آمار فضایی _ سعید جوی زاده

photo_۲۰۱۸-۰۱-۱۶_۰۷-۳۹-۴۲

saeed javizadeh 231

در مواردي که ارزش يا اهميت همه مقادير در محاسبه ميانگين يکسان نيست از ميانگين­گيري وزني استفاده مي­شود. به عنوان مثال میزان بارش در مناطق مختلف تحت تأثیر مساحت آن مناطق است و جهت محاسبه ميانگـين بارش کل منـطقه لازم است ميـانگين­گيـري وزني انـجام داد. براي محاسبه ميانگين وزني از رابطه زير استفاده مي­شود:………..

ناحیه¬ی بحرانی در آمار فضایی _ سعید جوی زاده

photo_۲۰۱۸-۰۱-۱۶_۰۷-۳۹-۴۲

saeed javizadeh 167

آماره­ای برای آزمون فرض   به کار می­رود. در یک آزمون سطح زیر منحنی چگالی احتمال به دو ناحیه ­قبول و رد تقسیم می­شود. ناحیه ­ی رد، ناحیه ­ای است که  رد می­شود. این بدان معنی است که اگر مقدار آماره آزمون در این ناحیه بیفتد،   رد می­شود. ناحیه­ ی رد، ناحیه­ ی بحرانی خوانده می­شود (پارسیان، 1385). به علاوه سطح ناحیه­ ی بحرانی مساوی سطح معنی­داری بودن   است. ناحیه­ ی بحرانی همیشه در انتهای منحنی توزیع واقع است و ممکن است بسته به فرض مخالف در هر دو انتها و در یک انتهای توزیع واقع گردد…………

آزمون خی دو ( مجذور کای) در آمار فضایی _ سعید جوی زاده

photo_۲۰۱۸-۰۱-۱۶_۰۷-۳۹-۴۲

saeed javizadeh 149

پژوهشگران علوم مختلف معمولاً با مشاهده و شمارش­ تعداد واحدهای آزمودنی­های درون یک مطالعه درگیر می­شوند. دانشمندان اغلب از آزمون خی دو برای تعیین برازش بین نظری و داده­های تجربی استفاده می­کنند. در این آزمون، مقادیر مشاهده شده با مقادیر نظری و یا مقادیر مورد انتظار مورد مقایسه قرار گرفته می­شوند. مقادیر مشاهده شده آن مقادیری است که پژوهشگر از طریق تجربی و به طور مستقیم مشاهده یا به دست آورده است ولی مقادیر نظری یا مقادیر مورد انتظار براساس برخی از فرضیه توسعه یافته حاصل می­شوند (بهبودیان، 1387). آماره آزمون خی دو آزمون ساده و پرکاربرد ناپارامتری برای نیکویی برازش است. علاوه بر کاربردهای دیگر این آزمون معمولا به منظور آزمون تفاوت فراوانی­های به دست آمده و فراوانی­های نظری یا مورد انتظار طراحی شده است. به عبارت دیگر این آزمون با هدف ردیابی سازگاری یا ناسازگاری یک سری مشاهدات با توزیع نظری به کار می­رود. برای کاربرد آزمون خی دو، تابع چگالی احتمال مجموع تمامی رویدادهای ممکن طبقه ­بندی می­شود تا احتمال تئوری (مورد انتظار) برای هر طبقه به دست آید. در طبقه­ بندی مشاهدات، ضروری نیست که عرض طبقات یا احتمال وقوع آنها برابر باشد. اما طبقات با تعداد مورد انتظار کوچک( کوچکتر از 5) می­بایست با احتیاط قبول شوند………

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان برق- کوچه یک - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132341477
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: saeedjavizadeh@gmail.com