پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘طراحی اپلیکیشن’

تولید و طراحی اپلیکیشن های MOBIL GISو WEB GIS با استفاده از ArcGIS API for JavaScript

photo_2018-04-15_13-21-36-388x550

saeed javizadeh 41

تولید و طراحی اپلیکیشن های MOBIL GISو WEB GIS با استفاده از ArcGIS API for JavaScript تولید و طراحی اپلیکیشن های MOBIL GISو WEB GIS با استفاده از ArcGIS API for JavaScript ترجمه و تالیف: دکتر محمد بافقی زاده

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان برق- کوچه یک - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132341477
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: saeedjavizadeh@gmail.com