پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘ایان نامه های کارشناسی ارشد’

انواع مقاله(علمی پژوهشی- مروری و…)

saeed javizadeh 35

مقاله علمی پژوهشی چنین مقاله ای برخاسته از پژوهشی نوین است که مؤلف خود انجام داده است. طرح اندیشه ای نو، بازپرسی از مسئله ای پیشین با رویکردی متفاوت ، یا نقد علمی پژوهشی که قبلاً صورت گرفته ولی بخش یا بخش هایی از آن جای تأمل دارد. در این نوع مقاله – خواه طرح مسئله ای نو باشد یا نگاهی متفاوت به مسئله ای پیشین – رعایت قواعد اخلاقی حکم می کند که دفاع از نوبودگی طرح یا نگرش ، در قیاس با آنچه قبلاً انجام شده با نهایت سعه صدر و حفظ حرمت اندیشه یا نگرش پیشینیان صورت گیرد.

روش تماس با مجلات برای پیگیری وضعیت مقاله درحال داوری درمجلات

saeed javizadeh 12

نکته مھمی که دراینجا وجود دارد این است که ایا مقاله را ازطریق ایمیل به مجله ارسال کرده ا ید یا از طریق سیستم آنلاین سابمیشن به سایت مجله سامیت شده است؟ در حالت اول حتما بر روی وبسایت مجله دوبل چک بفرمایید که آدرس ایمیل مجله را قبلا صحیح نگارش کرده باشید و ایمیلی که مقاله را به آن جا ارسال کرده باشید ایمیل ضحیحی باشد و اشتباه انتخاب نشده و یا بخشی از ایمیل ( مثلا یک حرف آن) اشتباھا بھنگام کپی کردن آن حذف نشده باشد. درحالت دوم خوب است وارد سیستم آنلاین مجله لاگین کرده و ھمانجا با سردبیر مجله کامیونیکیشن برقرار کنید.

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com