• 1
  • 2
  • 3
  • 4

مواد و روش‌ها (Materials and Methods)

کتاب اصول نگارش مقالات علمی

saeed javizadeh 30

یکی از مهمترین قسمت هایی که میباید هم در یک کار پژوهشی و هم مقاله برآمده از ان با دقت مستند و مطرح شود، روش شناسی پژوهش است، چرا که روش، امکان آزمون پذیری و در نتیجه ابطال پذیری را فراهم می کند. در هر پژوهش و مقاله ای، پژوهشگر و مقاله نویس می تواند روش شناسی…    

چگونگی ارائه نتایج یا یافته ها

کتاب اصول نگارش مقالات علمی

saeed javizadeh 46

انتخاب بهترین و رساترین روش برای ارائه نتایج ویافته ها گامی مهم در نگارش بخش نتایج مقالات علمی می باشد. نتایج و یافته ها باید بگونه ای ارائه شوند که در اولین نگاه قابل درک بوده، و جذاب و گیرا نیز به نظر آیند. نتایج می توانند هم بصورت متنی و هم بصورت متنی- نگاره ای طراحی شوند. ارائه نتایج بصورت متنی زمانی استفاده می شود…….    

محدوده و محدودیت ها

کتاب اصول نگارش مقالات علمی

saeed javizadeh 41

هر طرح تحقیقاتی از نظر جامعۀ مورد مطالعه و هدفی که دنبال می‌کند، دارای محدودۀ مشخصی است که از سوی پژوهشگر و به منظور انجام پذیرشدن طرح تدوین می‌شود. محدودۀ هر پژوهش توسط خود پژوهشگر تعیین شده و بر روند پژوهش اعمال می‌شود….  

نویسندگان (Authors)

کتاب اصول نگارش مقالات علمی

saeed javizadeh 35

نویسندگان یک مقاله افرادی هستند که سهم مهمی در برنامه ریزی و انجام تحقیق گزارش شده دارند و هر کس که نامش به عنوان یک نویسنده ثبت می‌شود نیز باید در تهیه‌ی مقاله کمک کرده باشد. نام تکنسین‌ها و دیگر افراد کمک کننده معمولا در قسمت سپاسگزاری آورده می‌شود….

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com