تکنیک های آماری مهم در مقالات

با توجه به اینکه تجزیه و تحلیل آماری جزئی جدا نشدنی از مقاله نویسی، نگارش پایان نامه و هر گونه تجزیه و تحلیل پژوهشی می باشد، موسسه علمی و تحقیقاتی چشم انداز هزاره سوم ملل با اساتید مجرب، بر آن شد تا دوره آموزشی انواع روشهای آماری متداول و قابلیتهای هر یک از آنها  در مقالات علمی مختلف،  را برگزار کند. با شرکت در این دوره آموزشی به آسانی می توانید روش آماری مناسب برای تجزیه و تحلیل مقاله خود را انتخاب کرده و مقاله خود را در مجلات معتبر علمی به چاپ برسانید. اهم مطالب ارائه شده در این دوره آموزشی به شرح زیر است:

•    آمار چیست؟
•    اهداف علم آمار کدامند؟
•    روش انجام یک پروژه آماری
•    جمع آوری داده ها(مصاحبه، پرسش نامه، مطالعات کتابخانه ای، مطالعات میدانی،و…..)
•    تقسیم بندی علم آمار(آمار توصیفی و آمار استنباطی)
•    آشنایی و کاربرد انواع تحلیل های مورد استفاده در آمار توصیفی(میانگین، میانه، نمودارها، جدول توزیع فراوانی، شاخص های گرایش مرکزی، و انحرافی،و….)
•    آشنایی و کاربرد انواع تحلیل های مورد استفاده در آمار استنباطی(آزمون های فرض آماری، آزمون Z، آزمون t مستقل، آزمون t وابسته، آزمون t تک نمونه، آزمون بارتلت، رگرسیون، همبستگی، آزمون خی دو و…..)
•    معرفی جامعه آماری
•    معرفی نمونه آماری
•    انواع روش های نمونه گیری(ساده، تصادفی، خوشه ای، گلوله برفی، طبقه ای، قضاوتی، داوطلبانه، و…..)
•    نحوه محاسبه حجم نمونه آماری
•    طراحی پرسش نامه و بررسی روایی و پایایی آن
•    روش های بررسی روایی پرسش نامه(صوری، محتوایی،و…)
•    روش های بررسی پایایی پرسش نامه(آلفای کرونباخ، باز آزمایی، کودر ریچاردسون،و….)
•    مفهوم همبستگی
•    مفهوم ضریب همبستگی
•    کاربرد انواع ضریب همبستگی(ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن)
•    بررسی جهت همبستگی بین متغیرهای مورد مطالعه
•    بررسی شدت و مقدار همبستگی
•    کاربرد رگرسیون در مقالات علمی
•    انواع رگرسیون
•    انواع روش های کاربردی در تحلیل رگرسیون(گام به گام، همزمان، سلسله مراتبی)
•    آزمون های فرض پارامتریک
•    آزمون های فرض ناپارامتریک
•    انواع روشهای تحلیل واریانس(تحلیل واریانس یک طرفه، و تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر)
•    تحلیل تعقیبی
•    سطح معنی داری آزمون
•    و….

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com