آموزش رزومه نویسی

آموزش رزومه نویسی:

•    رزومه چیست؟
•    CV چیست؟
•    تفاوت رزومه و CV در چیست؟
•    انواع رزومه ها
•    اهمیت رزومه در کسب موفقیت
•    سرفصل بندی عمومی یک رزومه چیست؟
•    نکات کلیدی در نوشتن رزومه
•    اشتباهات رایج در نوشتن رزومه
•    آنچه که کارفرمایان در رزومه شما به دنبال آن هستند؟
•    اهمیت بروز کردن رزومه در چیست؟
•    اهمیت سوابق کاری در رزومه
•    نامه پوششی (Covering Letter)چیست؟
•    اهمیت وجود نامه پوششی در رزومه نویسی چیست؟
•    فرمت مناسب جهت نوشتن رزومه
•    اهیمیت استفاده از جداول در رزومه نویسی
•    اهمیت استفاده از کلیدواژه ها در رزومه نویسی
•    نمونه عملی از رزومه های فارسی و انگلیسی
•    معرفی چندین سایت مرتبط با رزومه نویسی
•    بررسی انواع رزومه های داخلی و خارجی
•    و…..

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com