دوره آمار فضایی در کشاورزی

توجه واهتمام به امرپژوهش وتحقیق یکی ازمهمترین واساسی ترین امور دردانشگاه ها ومراکزتحقیقاتی محسوب میشود ودراین راستا ایجادزمینه هاي مساعدوتشویق وترغیب دانشجویان مستعد وایجادروندصحیح یکی ازموثرترین گام ها است.تا زمانی که پروپوزال یک پژوهش تصویب نشده باشد، ادامه مسیر تحقیق ممکن نخواهد بود و حتی کسانی که موضوع خوبی انتخاب نموده اند در صورتی که پروپوزال مناسبی ننوشته باشند، با ریسک های جدی در طول فرایند تحقیق مواجه خواهند بود. دراین دوره نحوه  پرکردن و نگارش پروپوزال به صورتی کاربردی و عملیاتی آموزش داده می شود.

•    مراحل انچام یک تحقیق
•    تعریف پروپوزال
•     انواع پروپوزال از جهت دانشگاهي و غيردانشگاهي
•    انواع پروپوزال از جهت جامعيت(خلاصه يا تفصيلي)
•    ساختار پروپوزال
•    عنوان پروپوزال
•    زمينه‌هاي انتخاب موضوع پروپوزال
•    منابع انتخاب موضوع پروپوزال
•    آشنايي با پايگاههاي اطلاعاتي
•    آشنايي با پايگاههاي اطلاعاتي داخلي
•    آشنايي با پايگاههاي اطلاعاتي خارجي
•      نحوه تدوين عنوان طرح
•    نحوه تدوين بيان مسئله
•    نحوه تدوين اهميت و ضرورت تحقيق
•    نحوه تدوين اهداف تحقيق
•    قلمروهاي تحقيق
•    ادبيات تجربي يا مرور پيشنه داخلي و خارجي تحقيق
•    مرور نظريه هاي تحقيق
•    چارچوب انتخابي طرح
•    ترسيم مدل نظري تحقيق
•    تدوين فرضيه هاي تحقيق
•    روش تحقيق
•    ابزارهاي گردآوري داده ها
•    اعتبار ابزار اندازه گيري تحقيق
•    -پايايي ابزار اندازه گيري تحقيق
•     متغيرهاي تحقيق و نقش آنها در تحقيق
•    تعاريف نظري و عملياتي تحقيق
•    نحوه عملياتي سازي و تنظيم پرسشنامه
•    جامعه آماري، حجم نمونه و شيوه نمونه گيري
•    نحوه تجزيه و تحليل داده ها و محاسبه هاي آماري
•     مراحل انجام طرح
•    برآورد هزينه‌هاي طرح
•     نحوه ارجاع دهي در مقالات
•    نحوه نگارش فهرست منابع

اهداف کلیدی این دوره عبارتند از:

•    بررسی پروپوزال های دانشگاه های مختلف:
•    دانشگاه های سراسری
•    دانشگاه های آزاد ، پیام نور، غیر انتفاعی و مجازی
•    بخشهای مشابه و متفاوت پروپوزالهای دانشگاههای مختلف و تحلیل هر بخش
•    نحوه پر کردن بخشهای مختلف پروپوزال
•    نکات کلیدی در خصوص رد و پذیرش پروپزال

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com