راھنمای تھیه لیست نویسندگان، ترتیب و افیلیشن نویسندگان برای مجلات علمی(3)

نوشته شده در کلیات و تعاریف 29 بدون نظر

نگارش مشخصات نویسنده رابط:
Corresponding نویسنده رابط که گاھا درمتون فارسی از آن بصورت نویسنده مسئول نیز نام برده می شود ھمان
می باشد و کسی است که……….. اقدام به سایمیت مقاله به مجلات کرده و آدرس ایمیل ایشان در مقاله درج می Author
شود و خوانندگان مقاله نیز با ایشان بعنوان مسئول پژوھش و یا رابط نویسندگان یا رابط تیم پژوھشی تماس می
گیرند. نویسنده مسئول می تواند ھمان نویسنده اول باشد و یا ھریک از سایر نویسندگان در لیست ترتیبی نویسندگان مقاله باشد (درمورد ترتیب نام نویسندگان و مشخص کردن نویسنده مسئول یا رابط به قوانین دانشگاه تان مراجعه کنید).دراینجا فرض بر این است که نویسنده مسئول یا رابط قبلا برطبق قوانین و ضوابط اخلاق پژوھش و انتشار و قوانین و ضوابط دانشگاه یا سازمانھای محل اشتغال نویسندگان مشخص شده است و صرفا نیاز به روش نگارش نام و مشخصات دسترسی به نویسنده مسئول مدنظر است.
شخصا نویسنده مسئول مقاله نیز باشد و شماره Ali Hosseini درھمان مثال قبلی فرض کنیم که نویسنده اول یعنی
باشد. me@me.com تلفن فرضی ایشان 5557777 و شماره فکس فرضی ایشان 7775555 و ایمیل فرضی ایشان
بنابراین شرح زیر را خواھیم داشت:

Corresponding author:
Dr. Ali Hosseini, Unit of Family Medicine, Department of Community Health, Faculty of Medicine and
Health Sciences, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran, Tel: +98.111111111, Fax:

+98.111111111, Email: me@me.com

نکات تکمیلی:
در نگارش مشخصات نویسنده مسئول بھتر است اگر ایشان دارای عنوان دکتر است این عنوان ھمانند مثال فوق ذکر
شود. در روش صحیح نگارش شماره تلفن و کد کشور و قرار دادن علامت + قبل از 98 و نیز قراردادن علامت نقطه
بعد از 98 دقت شود. گاھی لازم است که آدرس مربوطه شامل شماره ساختمان یا شماره خیابان و کد پستی یا
نیز باشد که دراین موارد بسته به قوانین و روال معمول دانشگاه مورد نظر اقدام شود. کلیه نامھا و Zip Code
افیلیشنھایی که در این مقاله آموزشی ارائه شده است صرفا به جھت ارائه مثال عینی و با ھدف آموزش ارائه شده
است. روشھای ارائه شده دراین فایل صرفا بعنوان آموزش ارائه شده است و لازم است نویسندگان محترم قبل از
تصمیم به تعیین و نگارش صحیح افیلیشن خود به مقررات دانشگاه و یا سازمانی که در آن به فعالیت علمی مشغول
ھستند مراجعه نمایند.

…………………………..

آموزش دوره جامع مقاله نویسی ISI در شیراز

موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل

همراه با فیلم و کتابچه 

با متد آسان و کاربردی

با رویکرد پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری

آدرس آموزشگاه شیراز:

شیراز –خیابان برق، کوچه 1

تلفن تماس شیراز:07132341477

09382252774دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com