راھنمای تھیه لیست نویسندگان، ترتیب و افیلیشن نویسندگان برای مجلات علمی(2)

نوشته شده در کلیات و تعاریف 18 بدون نظر

4. نکات مھم در انتخاب عناوین علمی برای نگارش افیلیشن:
در این بخش به برخی از نکات قابل توجه درزمینه تھیه افیلیشن نویسندگان اشاره خواھیم کرد.
نکته اول:
درصورتی که نویسنده چھارم دانشجوی پی اچ دی باشد که ھنوز امتحان جامع خود را نگذرانده است…… روال معمول
استفاده میکند. Ph.D. Student براین است که درافیلیشن خود ھمانطور که درمثال بالا اشاره شده است از عبارت
درصورتی که ایشان آزمون جامع خود را گذرانده و درحال اجرای پروژه پژوھشی دوره دکترای خود باشد روال معمول
برای خود استفاده می کند. با اینحال استفاده از ھریک از این دو عناوین Ph.D. Candidate این است که از عبارت
برای دانشجوی مقطع پی اچ دی بصورت آلترناتیو بکار برده می شود و دانشجویان پی اچ دی بھتر است درانتخاب
یکی از این عناوین به قوانین دانشگاه محل تحصیل خود ارجاع نمایند.

نکته دوم:
جھت انتخاب عنوان مناسب برای اعضای ھیئت علمی میتوان از معادلھای زیر استفاده کرد. با اینحال دراین مورد
توصیه می شود که نویسندگان طبق قوانین دانشگاه محل کار و روش معمول در آن دانشگاه اقدام نمایند:
عضو ھیئت علمی: اگر نویسنده بدون توجه به رتبه دانشگاھی اش بخواھد از این عنوان عمومی استفاده کند
استفاده نماید. عضو ھیئت علمی میتواند یک عضو ھیئت علمی پژوھشی و یا Faculty Member میتواند از عبارت
یک مربی و یا یک مدرس یا استاد دانشگاه و غیره باشد.

مربی: معادل مناسب برای این کلمه عبارت Tutor است. با اینحال ممکن است نویسنده بسته به روال مرسوم در دانشگاه محل فعالیتش بخواھد از عنوان مدرس (زیر را بخوانید) و یا عضو ھیئت علمی (بالا را بخوانید) برای معرفیخودش استفاده نماید.
Lecturer : مدرس
Senior Lecturer : مدرس ارشد
Assistant Professor OR: Assist. Prof. : استادیار
Associate Professor OR: Assoc. Prof. : دانشیار
Professor : استاد

نکته سوم:
ممکن است برخی از سیستمھای دانشگاھی از عبارات استادیار و دانشیار و استاد استفاده نکرده و مثلا بجای
استفاده کنند. بنابراین توجه به روال Senior Lecturer و بجای دانشیار و استاد از عبارت Lecturer استادیار از کلمه
مرسوم دانشگاه و قوانین دانشگاه محل کار در انتخاب عنوان دانشگاھی توصیه می شود.

5. گامی فراتر. افیلیشن ھای چندگانه:
ممکن است در برخی موارد نویسنده یا برخی از نویسندگان دارای افیلیشن ھای چند گانه باشند. فرض براین است
که نویسنده مورد نظر از نظر قوانین اخلاق انتشار و مقررات مراکز علمی و دانشگاھی که در آنھا فعالیت می کند به
ا ن نتیجه رسیده باشد که لازم است اتصال آکادمیک یا شغلی خود به ھردو مکان را اعلام نماید.
بعنوان مثال فرض کنیم که در ھمان مثال قبلی نویسنده چھارم که قبلا به ایشان افیلیشن شماره سه را اختصاص
داده بودیم دارای دو افیلیشن باشد. بنابراین برای ایشان علاوه بر افیلیشن شماره سه افیلیشن شماره چھار را نیز
اختصاص خواھیم داد. در مثال زیر، فرد نامبرده علاوه بر آنکه دانشجوی دانشگاه تھران است به یک دانشگاه دیگر نیز

بعنوان قرارداد حق التدریس آموزشی متصل می باشد و فرض بر این است که مقررات دانشگاھی ایشان را ملزم به
اعلام ھردو افیلیشن کرده باشد.
بنابراین دربالای نام ایشان در لیست نویسندگان به شماره ھردو افیلیشن شماره سه و چھار اشاره میکنیم و
افیلیشن شماره چھار را نیز در لیست افیلیشن ھا قرار می دھیم:

Ali Hoseini 1, Reza Alizadeh 1, Hamid Hasani 2, Hasan Hamidi 3, 4
1: Assistant Professor, Unit of Family Medicine, Department of Community Health, Faculty of Medicine
and Health Sciences, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2: Ph.D. in Microbiology, Vice President of Research, Alborz Inc., Mashhad, Iran
3: Ph.D Student of Epidemiology, Department of Community Health, Faculty of Medicine and Health
Sciences, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4: Lecturer, North Tehran Branch of Islamic Azad University, Tehran, Iran

…………………………

آموزش دوره جامع مقاله نویسی ISI در شیراز

موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل

همراه با فیلم و کتابچه 

با متد آسان و کاربردی

با رویکرد پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری

آدرس آموزشگاه شیراز:

شیراز –خیابان برق، کوچه 1

تلفن تماس شیراز:07132341477

09382252774دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com