راھنمای تھیه لیست نویسندگان، ترتیب و افیلیشن نویسندگان برای مجلات علمی

نوشته شده در کلیات و تعاریف 20 بدون نظر

«حتما قبل از تنظیم افیلیشنھا و مشخصات نویسنده مسئول از فورمت روتین دانشگاه خودتان اطلاع حاصل کنید»

.

این مقاله به روش تھیه لیست نویسندگان به زبان انگلیسی و برای مجلات انگلیسی زبان خواھد پرداخت. فرض کنیم نویسندگان مقاله بترتیب شامل چھار نویسنده زیر باشند:

Ali Hoseini
Reza Alizadeh
Hamid Hasani
Hasan Hamidi

بنابراین لیست نویسندگان این مقاله بدون درنظر گرفتن افیلشن آنھا بصورت زیر خواھد بود:
Ali Hoseini, Reza Alizadeh, Hamid Hasani, Hasan Hamidi

نکته:
استفاده از حرف اول نام نویسندگان در تھیه لیست نویسندگان یک مقاله اشتباه است. مثلا روش زیر:
Hoseini A., Alizadeh R., Hasani H., Hamidi H.
اگر درجایی چنین چیزی مشاھده می کنید آن چیزی است که ممکن است در مقاله ای که منتشر شده است
مشاھده شود و یا اینکه در بخش رفرنسھای انتھای یک مقاله به این روش ارجاع شده باشد. بنابراین به ھنگام ارسال
مقاله به یک مجله باید نام نویسندگان به صورت کامل تھیه شود.

نکته:
از قراردادن علامت ستاره در قبل یا بعد یا بالای نام نویسندگان پرھیز کنید مگر آنکه خود مجله از شما خواسته باشد
که به آن روش اقدام به علامت گذاری نویسنده رابط کنید.

قدم دوم. افزودن افیلیشن نویسندگان:
وابستگی آکادمیک یا سازمانی ھریک ازنویسندگان مقاله می باشد. دراین بحث (Affiliation) منظور از افیلیشن
با ضوابط انتخاب افیلیشن مناسب (Publication Ethics) فرض را بر این گذاشته ایم که نویسنده از نظر اخلاق انتشار
آشنا است و صرفا نیاز به راھنمایی به روش نگارش افیلیشن خود و سایر نویسندگان دارد.

بھترین حالت ممکن این است که در تھیه افیلیشن نویسندگان به رتبه دانشگاھی و یا مسئولیت اجرایی آنھا و یا
بالاترین مدرک تحصیلی آنھا اشاره بشود. انتخاب صحیح نام دانشگاه و دپارتمان و گروه نیز بسیار مھم است.
فرض کنیم ھمه چھار نویسنده فوق استادیار واحد بھداشت خانواده از گروه بھداشت اجتماعی از دانشکده پزشکی
از دانشگاه علوم پزشکی تھران باشند. توجه شود که درنگارش افیلیشن از جزء به کل خواھیم رفت. بترتیب زیر:
را می آوریم و (Unit) ابتدا از چپ به راست مدرک تحصیلی یا درجه آکادمیک نویسنده را می آوریم. سپس نام واحد
را خواھیم آورد. درانتھا نیز نام (University) و نام دانشگاه (Faculty) و نام دانشکده (Department) سپس نام گروه
شھر و نام کشور مشخص خواھد شد.

بنابراین یکی از روش ھای خوب درنگارش افیلیشن نویسندگان فوق الذکر این است که بروش زیر اقدام نماییم. لازم
یک شماره قرار داد که به افیلیشن ھمان Superscript به توجه است که میتوان درانتھای نام ھر نویسنده بصورت
نویسنده اشاره می کند. از آنجایی که ھرچھار نویسنده ما یک افیلیشن مشابه دارند بنابراین بروش زیر خواھد بود:
Ali Hoseini 1, Reza Alizadeh 1, Hamid Hasani 1, Hasan Hamidi 1
1: Assistant Professor, Unit of Family Medicine, Department of Community Health, Faculty of Medicine
and Health Sciences, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
توجه: می توان قبل از درجه دانشگاھی (استاد یا استادیار و غیره), عنوان رشته و مدرک را ھم ذکر کرد. مثلا از
و یا موارد مشابھم به نحو مقتضی استفاده کرد M.Sc. in genetics یا Ph.D. of Educational studies عبارتی نظیر
که دراین موارد لازم است از فورمتھای روتین ھر دانشگاه که در آن تحصیل می کنید استفاده کنید و نیز از فورمتی
که مجله اختصاصا در تنظیم افیلیشنھا از شما خواسته است استفاده کنید.

3. گام تکمیلی. ارائه دو مثال پیچیده تر:
مثال اول:
فرض کنیم نویسنده سوم وابستگی آکادمیک نداشته باشد و در شرکت فرضی البرز درشھر مشھد و بعنوان معاون
پژوھشی در دپارتمان پژوھش این شرکت به فعالیت مشغول باشد و بخواھد از این افیلیشن استفاده کند. این فرد
دارای مدرک فرضی پی اچ دی در رشته میکروب شناسی می باشد. بنابراین از آنجایی که ما در بین این نویسندگان
یک افیلیشن شماره دومی ھم پیدا کرده ایم، به افیلیشن این نویسنده افیلیشن شماره دو را می دھیم (بدون توجه
به اینکه ایشان نویسنده دوم باشد یانویسنده سوم یا نویسنده چھارم). بنابراین لیست نویسندگان و افیلیشن آنھا
به شرح زیر خواھد بود:
Ali Hoseini 1, Reza Alizadeh 1, Hamid Hasani 2, Hasan Hamidi 1
1: Assistant Professor, Unit of Family Medicine, Department of Community Health, Faculty of Medicine
and Health Sciences, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2: Ph.D. in Microbiology, Vice President of Research, Alborz Inc., Mashhad, Iran
ھمانطور که در بالا مشاھده می شود آقای حمید حسنی نویسنده سوم ھست و دارای افیلیشن شماره دو از بین
افیلیشنھای نویسندگان این مقاله می باشد.
مثال دوم:
رشته اپیدمیولوژی از ھمان دانشگاه باشد. بنابراین Ph.D. فرض کنیم که نویسنده چھارم (حسن حمیدی) دانشجوی
باتوجه به اینکه دو افیلیشن قبلا به سه نویسنده قبل از ایشان اختصاص داده شده است به ایشان افیلیشن شماره
سوم را اختصاص می دھیم و لیست نویسندگان و افیلیشن آنھا می تواند بروش زیر نگارش شود:
Ali Hoseini 1, Reza Alizadeh 1, Hamid Hasani 2, Hasan Hamidi 3
1: Assistant Professor, Unit of Family Medicine, Department of Community Health, Faculty of Medicine
and Health Sciences, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2: Ph.D. in Microbiology, Vice President of Research, Alborz Inc., Mashhad, Iran
3: Ph.D Student of Epidemiology, Department of Community Health, Faculty of Medicine and Health
Sciences, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

…………………….

آموزش دوره جامع مقاله نویسی ISI در شیراز

موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل

همراه با فیلم و کتابچه 

با متد آسان و کاربردی

با رویکرد پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری

آدرس آموزشگاه شیراز:

شیراز –خیابان برق، کوچه 1

تلفن تماس شیراز:07132341477

09382252774دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com