نکات بسیار مھم در آماده سازی مقالات علمی فارسی, قبل از ترجمه به انگلیسی(4)

نوشته شده در کلیات و تعاریف 30 بدون نظر

نکته شماره شش. تاریخ ھای شمسی و میلادی:
از آنجایی که درعمده مقالات انگلیسی از تاریخ ھای میلادی استفاده می شود, بنابراین درجایی که شما یک
پژوھشی انجام داده اید و مثلا در سال 1390 ھجری در تھران انجام شده است, نباید در عنوان مقاله یا درداخل متن
مقاله تان به این سال ھجری اشاره کنید مگر آنکه نوع پژوھش شما از نوعی باشد (معمولا پژوھشھا ومقالات مربوط
به علم ادبیات فارسی و تاریخ ایران و مشابھم) که لازم باشد حتما تاریخ را به سال ھجری شمسی درداخل مقاله
تان ارائه کرده باشید. بنابراین حتما دراین موارد معادلھای تاریخ میلادی (مثلا سال 2011 ) را در عنوان مقاله و ھرجای
دیگری درداخل متن مقاله و نیز بخش رفرنسھای انتھای مقاله جایگزین کنید. به رفرنسھا اشاره کردم. ممکن است
شما به رفرنسی فارسی اشاره کرده باشید که در یک مجله فارسی منشتر شده باشد و آن مجله ھم به تاریخ
ھجری شمسی مقاله را ذکر کرده باشد. بنابراین در لیست رفرنسھای مقاله ھم باید آن تاریخ را اصلاح کنید, مگر
آنکه بسته به مورد و بسته به درخواست مجله و یا نظر تخصصی استاد مربوطه یا مجله مربوطه روش دیگری
درخواست شده باشد.

نکته شماره ھفت. جایگزین سازی معادلھای انگلیسی کلمات تخصصی:
برای آنکه مترجم با احتمال کمتری درترجمه دچار خطا بشود و برای شانس بالاتر مقاله شما برای ترجمه با کیفیت
بھتر, لطفا معادل انگلیسی تمام کلمات ترمینولوژی تخصصی مقاله تان را در داخل بالونھایی سمت راست صفحه
قرار بدھید تا به مترجم در انتخاب بھترین کلمات و نگارش بھترین جملات و کاستن خطای ترجمه کمک کند. توجه
کنید که درصورتی که معادلھای انگلیسی کلمات را بصورت پانوشت در پاورقی صفحات آورده اید باید ھمه آنھا را از
آنجا حذف کنید وصرفا به شکلی که در بالا آموزش داده ام اینکار را عمل بفرمایید. اگر درداخل متن تان کلمات
تخصصی را بفارسی نوشته اید باید معادل انگلیسی شان را داخل بالونھا بگذارید, مانند سه جمله زیر:

ھمانطور که در بالا مشاھده می شود, کلمات تخصصی را جایگزین کرده ام. لطفا به عبارت بیماریھای کبد در سطر
Liver اول و اختلالات کبد در سطر دوم توجه بفرمایید. ممکن است اگر معادلھای مورد نظر را که بترتیب به شکل
جایگزین کرده ام اگر اینکار را نکرده بودم مترجم ھردو را به شکل مورد نظر خودش یعنی Liver disorders و diseases
ترجمه می کرد. البته دراین مورد خاص, تفاوتی دراین دو کلمه نیست ولی ممکن است درخیلی Liver disease مثلا
موارد دیگر, اندکی تفاوت در معنی و معادل انگلیسی تخصصی یک کلمه یا عبارت, باعث تغییر قابل توجھی در معنی
نھایی عبارت و جمله بشود.

…………………….

آموزش دوره جامع مقاله نویسی ISI در شیراز

موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل

همراه با فیلم و کتابچه 

با متد آسان و کاربردی

با رویکرد پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری

آدرس آموزشگاه شیراز:

شیراز –خیابان برق، کوچه 1

تلفن تماس شیراز:07132341477

09382252774دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com