نکات بسیار مھم در آماده سازی مقالات علمی فارسی, قبل از ترجمه به انگلیسی(3)

نوشته شده در کلیات و تعاریف 10 بدون نظر

نامھای اشخاص و مکانھا و یا بصورت عمومی, نامھای خاص:
مقالات معمولا حاوی نام مکانھا و نام سایر پژوھشگرانی که به مقالات آنھا درداخل مقاله مان ارجاع می دھیم می
باشد. بنابراین اگر مقاله را به فارسی می نویسیم, لازم است که نامھای افراد خاص یا مکانھای خاص را به
انگلیسی نگارش کنیم چراکه این نامھا ممکن است در مرجع اصلی که به آن ارجاع داده ایم به شکلی نوشته شده
باشد که در مرجع ھای دیگر متفاوت باشد. بنابراین از آنجایی که نام افراد نامھای خاص است و ممکن است به

شکلھای مختلفی نوشته بشود, لازم است که معادل انگلیسی دقیق نامھای آنھا را از ھمان مقاله ای که استفاده
کرده اید یافته و درداخل بالونھای سمت راست صفحه بگذارید مثلا ممکن است یک مولف به نام حسین در یک مقاله
معرفی کرده باشد و یا Hosain و مولف دیگری به ھمان نام خودش را به شکل Hosein ای خودش را به شکل
معرفی کرده باشد. بنابراین حتما نامھای خاص را که درمقاله Hossein نویسنده دیگری نام انگلیسی اش را به شکل
بکار برده اید معادلھای انگلیسی شان را داخل بالونھا بگذارید. حتما نام شھرھا و کشورھا و موسسات و
بیمارستانھا و دانشگاه ھا و شرکتھای خاص را اگر بکار برده اید اینکار را ھم بکنید. اگر نام تجھیزات تخصصی خاصی
یا کیت ھای آزمایشگاھی یا ھر وسیله تخصصی دیگر را بکار برده اید باید نام آن را داخل بالون بگذارید. مشابه زیر:

لیست رفرنسھای فارسی و نام مجلات فارسی

درصورتی که مقاله شما حاوی ترکیبی از لیست مقالات فارسی و انگلیسی در بخش رفرنسھای انتھای مقاله است
که به آنھا درمتن داخل مقاله ارجاع داده اید, ھرگز لیست رفرنسھای فارسی را به مترجم نفرستید. مترجم از کجا
می داند که عنوان مقاله فارسی مشخصی دقیقا به انگلیسی چه بوده است؟ مترجم ازکجامی داند که نویسنده
نوشته Hosain نوشته می شود یا به شکل Hossein مشخصی در لیست رفرنسھای انتھای مقاله نامش به شکل
می شود؟ ترجمه فارسی به انگلیسی رفرنسھای ا نتھای مقاله فقط و فقط وظیفه نویسنده مقاله است و نه مترجم. برای اینکار به ھر یک از مقالات فارسی مربوطه مراجعه کنید. ممکن است آن مقاله فارسی حاوی ابستراکت انگلیسی ھم باشد. بنابراین عنوان انگلیسی مقاله را از ابستراکت انگلیسی مقاله برداشته و در لیست رفرنسھایتان بگذارید و یا آنکه نامھای انگلیسی نویسندگان مقاله را از داخل ابستراکت انگلیسی مقاله برداشته و در داخل رفرنسھای انتھای مقاله تان جایگزین کنید.

ممکن است مجله ای فارسی که صرفا به فارسی منتشر می شود در لیست رفرنسھای مقاله شما باشد. باید
حتما به سایت مجله مراجعه کنید و پیدا کنید که آن مجله خودش را به انگلیسی به چه شکلی معرفی کرده است؟
اینطور نباشد که بصورت دلبخواھی خودتان بروید و عنوان فارسی یک مجله فارسی را به انگلیسی ترجمه کنید و یا
اینکار با به مترجم بسپارید. بلکه این وظیفه شما است که حتما به دقت اینکار را انجام داده و عنوان صحیح انگلیسی
مجله مربوطه را پیدا کرده و در لیست رفرنسھای مقاله تان به روش صحیح جایگزین نمایید.

 

……………………………..

آموزش دوره جامع مقاله نویسی ISI در شیراز

موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل

همراه با فیلم و کتابچه 

با متد آسان و کاربردی

با رویکرد پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری

آدرس آموزشگاه شیراز:

شیراز –خیابان برق، کوچه 1

تلفن تماس شیراز:07132341477

09382252774دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com