اصلاحات مقاله نویسی

کتاب اصول نگارش مقالات علمی

saeed javizadeh 29

ویراستار(Editor): ویراستار کسی که اثر یا مجموعه آثار یا مقالاتی را که از آن خودش نیست برای انتشار آماده می‌کند.   ویراستاری(Editing): ویراستاری یعنی تصحیح، توضیح، انتخاب و تجدید نظر یک اثر به نحوی که از آن، متنی مستند پدید آید.   نویسنده(Author): نویسنده، شخصی است که مسئولیت مستقیم پدید آوردن آن اثر را داشته باشد.   استناد(Citation): بیان کننده تعداد ارجاعاتی است که در یک دوره زمانی خاص به یک مقاله یا ژورنال داده می شود.   الگو(Template): که قالب(Format) نیز گفته می شود. نگارش مقاله برای هر کنفرانس یا ژورنال باید از الگوی واحدی پیروی کند، تا ظاهر تمامی مقالات منتشر شده در آنها به صورت یکسان باشد. قالب مقاله معمولا به صورت فایل MS Word قابل دسترسی است و یا نحوه نگارش آن در سایت نگاشته می شود. برگرفته از کتاب اصول نگارش مقالات علمی نویسندگان:الهام شمس ابادی،سعید جوی زاده،زهراحجازی،مرضیه موغلی

اصطلاحات رایج درمقاله نویسی

کتاب اصول نگارش مقالات علمی

saeed javizadeh 48

  ناشر(Publisher): آنکه عهده دار چاپ، پخش و توزیع کتاب و مجله و دیگر مطبوعات است.   ژورنال(Journal): همان مجله است که ممکن است دو سالنامه، سالنامه، دو فصلنامه، فصلنامه، ماهنامه، هفته نامه، دو هفته نامه باشد ولی این عبارت در بیان آکادمیک ایران بیشتر بیانگر مجلات خارجی است! به طور کلی هر چه تعداد شماره‌های یک ژورنال کمتر باشد شانس پذیرش مقالات کمتر می‌شود و بر عکس. بنابراین تنها در صورتی مقاله خود را به سالنامه یا دو سالنامه ارسال کنید که یقین داشته باشید حرفی برای عرضه دارد.   Volume number: شماره‌ی سالِ انتشارِ یک مجله را مشخص می‌کند.   Issue number: شماره‌ی مجله، در یک سال مشخص می‌باشد.   Number: تعداد کل شماره‌های یک مجله را مشخص می‌کند. مثال: Volume number: 2 ، Issue number: 2 ، Number: 6 ، به این معنی است که این مجله در سال دوم انتشار خود می‌باشد که دومین شماره را نیز در این سال چاپ کرده است و در مجموع تا به حال 6 شماره چاپ کرده است. برگرفته از کتاب اصول نگارش مقالات علمی نویسنده سعید جوی زاده،زهرا حجازی،الهام شمس ابادی،مرضیه موغلی

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان برق- کوچه یک - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132341477
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: saeedjavizadeh@gmail.com