رفرنس دھی به کتاب

saeed javizadeh 17

درمورد کتب ھم مشابه مقالات مجلات عمل می شود. یعنی اینکه درمورد نام نویسندگان و تعداد نویسندگان عینا به ھمان روش فوق عمل می شود. درصورتی ھم که نویسنده کتاب بجای افراد یک سازمان باشد عینا مشابه مجله نام آن سازمان را بعنوان نویسنده کتاب می آوریم.

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com