بایگانی نویسنده

فقدان مهارت‌هاي تحليلي و انتقادي

کتاب اصول نگارش مقالات علمی

saeed javizadeh 44

آيا شما ایده یا عباراتی را از منابعي گرفته و بدون اينکه آنها را نقد کنيد در مقالات خود بکار برده‌اید؟ چنين اقدامي منجر مي‌گردد که عملکرد ديگران بدون اينکه مورد تفسير و تحلیل قرار گيرد به مقاله شما راه يابد.

ژورنال‌

کتاب اصول نگارش مقالات علمی

saeed javizadeh 38

) مقاله را ارسال می‌کنید. 2) کیفیت مقاله شما بررسی می‌شود و اگر مناسب نبود به شما ارجاع می‌شود (بین 1 هفته تا دو ماه). 3) اگر کیفیت مقاله مناسب بود به داوری ارسال می‌شود.

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com