بایگانی نویسنده

نکات بسیار مھم در آماده سازی مقالات علمی فارسی, قبل از ترجمه به انگلیسی(1)

saeed javizadeh 14

نکته شماره یک. تنظیمات فورمت صفحات و سطرھا و فونت: بدیھی است که ھر مجله فورمت و تمپلت خودش را دارد. ولی در فرایند تدوین مقاله تا قبل از ارسال مقاله به مجله که در آن زمان لازم است سیز فونت و فاصله سطرھا را براساس فورمت مجله تنظیم کرد, پیشنھاد من این است که در کل مسیر تالیف مقاله تا قبل از ارسال به مجله, مقاله را با مشخصات زیر تنظیم کنید:

رفرنس نویسی به روش ونکور به زبان ساده(2)

saeed javizadeh 10

دو. روش نگارش نام نویسندگان: باید ابتدا نام خانوادگی ھر نویسنده را بصورت کامل نگارش کرد و سپس حرف اول نام کوچک ( و نیز نام وسط یاخالی یک عدد ویرگول Space نگارش کرد و سپس بدون ھیچگونه فضا یا (Capital) را با حروف بزرگ (Middle name گذاشته شده و سپس یک فضای خالی بیاید و نام نویسنده بعدی بیاید.

انتشار بخشھای مختلف یک پژوھش در چند مقاله. آری یا خیر؟

saeed javizadeh 19

این یک سوال و یا یک موضوع خیلی خیلی شایع در بین پژوھشگران ماست. Salami publication و یا Salami Slicing به پدیده ای گفته می شود که دو یا چند مقاله ازدرون یک پژوھش منتشر شود که جامعه مورد مطالعه، متدلوژی و سوالات پژوھش یکسان و یا تشابه زیادی داشته باشد. بسیاری از مجلات مدتھاست که ضوابطی را برای اسکرینینگ مقالات وارده ازنظر سلامی پابلیکیشن طراحی کرده اند که از انتشار این مقالات جلو گیری شود ھرچند که بسیاری از مجلات ھم با این گونه از مقالات مشکلی ندارند.

رفرنس دھی به کتاب

saeed javizadeh 17

درمورد کتب ھم مشابه مقالات مجلات عمل می شود. یعنی اینکه درمورد نام نویسندگان و تعداد نویسندگان عینا به ھمان روش فوق عمل می شود. درصورتی ھم که نویسنده کتاب بجای افراد یک سازمان باشد عینا مشابه مجله نام آن سازمان را بعنوان نویسنده کتاب می آوریم.

رفرنس نویسی به روش ونکور به زبان ساده (1)

saeed javizadeh 15

سیستم رفرنس دھی ونکور Vancouver) سیستمی است که توسط کمیته بین المللی سردبیران مجلات پزشکی (Vancouver) سیستم رفرنس دھی ونکور International ) معرفی و توسعه داده شده است. این کمیته ابتدا به گروه ونکور معروف بود که بعدا به نام جدید تغییر نام داده و علاوه بر ارائه راھکار و استانداردھای مرتبط با (Committee of Medical Journal Editors: ICMJE شیوه رفرنس دھی موسوم به ونکور اقدام به ارائه راھکار و استانداردھای اخلاق پژوھش و انتشار ھم کرده است.

آیا می توان نام نویسنده ای را به لیست نویسندگان مقاله ای که درحال داوری درمجله است اضافه کرد؟

saeed javizadeh 14

افزودن نام نویسنده جدید به لیست نویسنگان یک مقاله ای که درحال داوری دریک مجله است, تا هرزمانی که قبل از انتشار مقاله باشد, یکی از موضوعات مورد سوال و یا مورد بحث پژوهشگران است که دربرخی موارد به شرایطی برخورد می کنند که لازم می بینند نام فردی جدید را به لیست نویسندگان قبل از انتشار مقاله اضافه نمایند.

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com