بایگانی نویسنده

داده و مقیاس آن در آمار فضایی _ سعید جوی زاده

photo_۲۰۱۸-۰۱-۱۶_۰۷-۳۹-۴۲

saeed javizadeh 41

مواد خام، حقایق یا ارقامی که باید مورد پردازش قرار گیرند، شواهد، مدارک، آمار و … که با استفاده از آن­ها می­توان نتایجی را استنباط کرد داده تعریف می­شود. براساس موضوع مطالعه و فرضیه ­های ساخته شده، نوع داده ­ها ، روش تهیه و خلاصه ­سازی آن­ها مشخص می­شود (آگاروال[1]، 1991). داده­ ها به دو دسته داده کمی و کیفی تقسیم می­شوند. داده­ های کمی داده­ هایی هستند که به صورت عددی نمایش داده می­شوند. به عنوان مثال مقدار بارش در هر ایستگاه، ارتفاع، دما، درجه حرارت، تعداد گونه­ های گیاهی، جمعیت در شهرها، و … داده ­های کیفی داده ­های غیر عددی هستند به عبارتی دیگر با عبارت و کلمه سرو کار دارند. به عنوان مثال بررسی وضعیت خشکسالی در استان فارس یک داده کیفی است زیرا وضعیت خشکسالی در استان فارس در یکی از طبقه­ های شدیداً خشک، خیلی خشک، خشک متوسط، تقریباً نرمال، مرطوب متوسط………. [1] Agarwal

پارامتر و برآورد در آمار فضایی _ سعید جوی زاده

photo_۲۰۱۸-۰۱-۱۶_۰۷-۳۹-۴۲

saeed javizadeh 38

در یک جامعه آماری پارامترهای زیادی وجود دارد به طوری که هر محقق با توجه به اهداف و ادعاهای خود، پارامترهای مورد علاقه خود را از میان پارامترهای یک جامعه آماری انتخاب می­کنند. در علم آمار، هرکمیت قابل اندازه­گیری ثابت و مجهول در جامعه را پارامتر نامند. میانگین، میانه، چارک­ها، واریانس، انحراف معیار و … پارامتر هستند که همه این پارامترها قابل اندازه­گیری، ثابت و مجهول می­باشند و در آمارگیری به روش سرشماری سعی بر آن است که مقدار دقیق پارامترها را محاسبه کنند. ولی در روش­های نمونه­ گیری یا شبیه­ سازی سعی می­شود برآوردی کارا از این پارامترها به دست آورند. معمولاً پارامترهای یک جامعه آماری را با حروف یونانی برای مثال  و … نشان می­دهند…………

مقایسه روش¬های ایجاد کارتوگرام در آمار فضایی _ سعید جوی زاده

photo_۲۰۱۸-۰۱-۱۶_۰۷-۳۹-۴۲

saeed javizadeh 40

در بین انواع کارتوگرام، تنها در کارتوگرام غیر پیوسته است که شکل نواحی حفظ می­شود و در باقی کارتوگرام­ها همچون کارتوگرام­های پیوسته بخش از شکل یا کل شکل نواحی دچار تغییر می­گردد. در این بین کارتوگرام مستطیلی، کارتوگرام درلینگ و کارتوگرام دمیج قادر به حفظ شکل نواحی نیستند. از سوی دیگر حفظ شکل نواحی مراحل ایجاد کارتوگرام را سخت­تر خواهد می­کند. در کارتوگرام­های پیوسته اغلب اولویت با حفظ روابط توپولوژیک و مجاورت بین نواحی است تا حفظ شکل نواحی؛ حال آن که در کارتوگرام­های غیر پیوسته عملاً این روابط همسایگی حفظ نخواهد شد…………..

جامعه (جمعیت) و نمونه آماری در آمار فضایی _ سعید جوی زاده

photo_۲۰۱۸-۰۱-۱۶_۰۷-۳۹-۴۲

saeed javizadeh 40

مجموعه­ی وسیع تمام مشاهدات بالقوه­ای که در یک مبحث مفروض، قابل تصور است. مانند همه ایستگاه­های سینوتیک استان فارس، تغییرات مکانی میزان زاد و ولد در روستاهای ایران، انواع پوشش­های گیاهی در استان مازندران، و…تعداد عناصر جمعیت را اندازه­ی جمعیت گویند و آن را با حرف N نشان می­دهند. جامعه مورد پژوهش ممکن است با جمعیت متناهی یا جمعیت نامتناهی باشد……….

متغیر و متغیر تصادفی در آمار فضایی _ سعید جوی زاده

photo_۲۰۱۸-۰۱-۱۶_۰۷-۳۹-۴۲

saeed javizadeh 40

متغیر ایده اصلی در پژوهش است. به سادگی قابل تعریف است. متغیر یک مفهوم یا یک تابعی است که مقادیر متنوعی را در یک آزمایش تصادفی می­گیرد. در یک جامعه آماری متغیرهای زیادی وجود دارند و محقق با توجه به اهدافی که در یک تحقیق یا پروژه دارد، یک متغیر یا متغیرهای متناسب با اهداف خود را از جامعه اندازه­گیری می­کند. متغیر در واقع یک کیفیت یا کمیت قابل اندازه­گیری است که از یک اعضا جامعه به اعضا دیگر همان جامعه در تغییر می­باشد. درآمد، بارش، رطوبت، دما، و … همه متغیرهای یک جامعه آماری می­باشند. معمولاً متغیرها را با حروف بزرگ لاتین به عنوان مثال  و مقادیر متغیرها را……..

روش محور میانی در آمار فضایی _ سعید جوی زاده

photo_۲۰۱۸-۰۱-۱۶_۰۷-۳۹-۴۲

saeed javizadeh 39

روش ایجاد کارتوگرام محور میانی توسط کیم[1] و همکاران در سال 2005 ارائه شد. در این روش از محور میانی یک شی برای ساخت کارتوگرام استفاده می­شود این محور میانی در واقع نمایشی خلاصه از شکل شی می­باشد و می­تواند توسط اتصال با مراکز بزرگترین دایره­های محاط در داخل شی به دست آید. در این روش در ابتدا برای تمامی نواحی در نقشه محور میانی تشکیل داده می­شود سپس مناطق در امتداد خط عمود بر محور میانی (خطوط قطع کننده) دچار انبساط یا انقباض می­گردد. مزیت اصلی این روش زمان پردازش کوتاه آن است طراحان این روش ادعا کرده­اند که با استفاده از این الگوریتم می­توان زمان ایجاد کارتوگرام را نسبت به روش­های پیشین چندین برابر بهبود بخشید……….. [1] Keim

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com