بایگانی نویسنده

راھنمای تھیه لیست نویسندگان، ترتیب و افیلیشن نویسندگان برای مجلات علمی(2)

saeed javizadeh 18

4. نکات مھم در انتخاب عناوین علمی برای نگارش افیلیشن: در این بخش به برخی از نکات قابل توجه درزمینه تھیه افیلیشن نویسندگان اشاره خواھیم کرد. نکته اول: درصورتی که نویسنده چھارم دانشجوی پی اچ دی باشد که ھنوز امتحان جامع خود را نگذرانده است……

نکات بسیار مھم در آماده سازی مقالات علمی فارسی, قبل از ترجمه به انگلیسی(4)

saeed javizadeh 29

نکته شماره شش. تاریخ ھای شمسی و میلادی: از آنجایی که درعمده مقالات انگلیسی از تاریخ ھای میلادی استفاده می شود, بنابراین درجایی که شما یک پژوھشی انجام داده اید و مثلا در سال 1390 ھجری در تھران انجام شده است, نباید در عنوان مقاله یا درداخل متن مقاله تان به این سال ھجری اشاره کنید مگر آنکه نوع پژوھش شما از نوعی باشد (معمولا پژوھشھا ومقالات مربوط به علم ادبیات فارسی و تاریخ ایران و مشابھم) که لازم باشد حتما تاریخ را به سال ھجری شمسی درداخل مقاله تان ارائه کرده باشید.

نکات بسیار مھم در آماده سازی مقالات علمی فارسی, قبل از ترجمه به انگلیسی(3)

saeed javizadeh 10

نامھای اشخاص و مکانھا و یا بصورت عمومی, نامھای خاص: مقالات معمولا حاوی نام مکانھا و نام سایر پژوھشگرانی که به مقالات آنھا درداخل مقاله مان ارجاع می دھیم می باشد. بنابراین اگر مقاله را به فارسی می نویسیم, لازم است که نامھای افراد خاص یا مکانھای خاص را به انگلیسی نگارش کنیم چراکه این نامھا ممکن است در مرجع اصلی که به آن ارجاع داده ایم به شکلی نوشته شده باشد که در مرجع ھای دیگر متفاوت باشد. بنابراین از آنجایی که نام افراد نامھای خاص است و ممکن است به

راھنمای تھیه لیست نویسندگان، ترتیب و افیلیشن نویسندگان برای مجلات علمی

saeed javizadeh 19

«حتما قبل از تنظیم افیلیشنھا و مشخصات نویسنده مسئول از فورمت روتین دانشگاه خودتان اطلاع حاصل کنید» . این مقاله به روش تھیه لیست نویسندگان به زبان انگلیسی و برای مجلات انگلیسی زبان خواھد پرداخت. فرض کنیم نویسندگان مقاله بترتیب شامل چھار نویسنده زیر باشند:

نکات بسیار مھم در آماده سازی مقالات علمی فارسی, قبل از ترجمه به انگلیسی(3)

saeed javizadeh 14

نامھای اشخاص و مکانھا و یا بصورت عمومی, نامھای خاص: مقالات معمولا حاوی نام مکانھا و نام سایر پژوھشگرانی که به مقالات آنھا درداخل مقاله مان ارجاع می دھیم می باشد. بنابراین اگر مقاله را به فارسی می نویسیم, لازم است که نامھای افراد خاص یا مکانھای خاص را به انگلیسی نگارش کنیم چراکه این نامھا ممکن است در مرجع اصلی که به آن ارجاع داده ایم به شکلی نوشته شده باشد که در مرجع ھای دیگر متفاوت باشد. بنابراین از آنجایی که نام افراد نامھای خاص است و ممکن است به

روش تماس با مجلات برای پیگیری وضعیت مقاله درحال داوری درمجلات

saeed javizadeh 13

نکته مھمی که دراینجا وجود دارد این است که ایا مقاله را ازطریق ایمیل به مجله ارسال کرده ا ید یا از طریق سیستم آنلاین سابمیشن به سایت مجله سامیت شده است؟ در حالت اول حتما بر روی وبسایت مجله دوبل چک بفرمایید که آدرس ایمیل مجله را قبلا صحیح نگارش کرده باشید و ایمیلی که مقاله را به آن جا ارسال کرده باشید ایمیل ضحیحی باشد و اشتباه انتخاب نشده و یا بخشی از ایمیل ( مثلا یک حرف آن) اشتباھا بھنگام کپی کردن آن حذف نشده باشد. درحالت دوم خوب است وارد سیستم آنلاین مجله لاگین کرده و ھمانجا با سردبیر مجله کامیونیکیشن برقرار کنید.

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com