بایگانی نویسنده

رفرنس نویسی به روش ونکور به زبان ساده (1)

saeed javizadeh 2

سیستم رفرنس دھی ونکور Vancouver) سیستمی است که توسط کمیته بین المللی سردبیران مجلات پزشکی (Vancouver) سیستم رفرنس دھی ونکور International ) معرفی و توسعه داده شده است. این کمیته ابتدا به گروه ونکور معروف بود که بعدا به نام جدید تغییر نام داده و علاوه بر ارائه راھکار و استانداردھای مرتبط با (Committee of Medical Journal Editors: ICMJE شیوه رفرنس دھی موسوم به ونکور اقدام به ارائه راھکار و استانداردھای اخلاق پژوھش و انتشار ھم کرده است.

آیا می توان نام نویسنده ای را به لیست نویسندگان مقاله ای که درحال داوری درمجله است اضافه کرد؟

saeed javizadeh 3

افزودن نام نویسنده جدید به لیست نویسنگان یک مقاله ای که درحال داوری دریک مجله است, تا هرزمانی که قبل از انتشار مقاله باشد, یکی از موضوعات مورد سوال و یا مورد بحث پژوهشگران است که دربرخی موارد به شرایطی برخورد می کنند که لازم می بینند نام فردی جدید را به لیست نویسندگان قبل از انتشار مقاله اضافه نمایند.

انتشار بخشھای مختلف یک پژوھش در چند مقاله. آری یا خیر؟

saeed javizadeh 2

این یک سوال و یا یک موضوع خیلی خیلی شایع در بین پژوھشگران ماست. Salami publication و یا Salami Slicing به پدیده ای گفته می شود که دو یا چند مقاله ازدرون یک پژوھش منتشر شود که جامعه مورد مطالعه، متدلوژی و سوالات پژوھش یکسان و یا تشابه زیادی داشته باشد. بسیاری از مجلات مدتھاست که ضوابطی را برای اسکرینینگ مقالات وارده ازنظر سلامی پابلیکیشن طراحی کرده اند که از انتشار این مقالات جلو گیری شود ھرچند که بسیاری از مجلات ھم با این گونه از مقالات مشکلی ندارند.

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com